Öğretim Planı

 

S: Haftalık Teorik Ders Saati
U: Haftalık Uygulama Ders Saati
ECTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi 

S: Dersin Öğretim Dili (D: Almanca, T: Türkçe, D/T: Almanca ve Türkçe E:İngilizce)


Sosyoloji Bölümü Program Yeterlilikleri
 
 
1. YIL/ FIRST YEAR/ ERSTES JAHR
  1.Yarıyıl/ 1. Semester/ 1. Semester
Dersin Kodu
Code/ Code
Dersin Adı/ Course Title/ Name der Vorlesung S T U ECTS
SOZ101 Sosyolojiye Giriş I
Introduction to Sociology I
Einführung in die Soziologie I
T 3   6
SOZ103 Sosyolojinin Felsefi Temelleri
Philosophical Foundations of Sociology
Philosophische Grundlagen der Soziologie
T  3   6
SOZ111 Çalışma Teknikleri: Bilimsel Çalışmalar
Research Techniques: Scientific Work
Arbeitstechniken: Wissenschaftliches Arbeiten 
D 1  1 4
SOZ151 Küresel Uygarlıklar Tarihi
Global History of Civilizations
Globale Geschichte der Zivilisationen
T  3   6
SOZ161 Mesleki Almanca I
Professional German I
Berufsdeutsch I
D  3   2
AIT001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Atatürk’s Principles and History of Revolution I
Atatürks Grundsätze und Revolutionsgeschichte I
T  2   2
TUR001
 
Türkçe I
Turkish I
Türkisch I
T  2   2
ENG101 İngilizce I
English I
Englisch I
İ 3   2
TOPLAM   21   30

  2. Yarıyıl/ 2. Semester/ 2. Semester
Dersin Kodu
Code/ Code
Dersin Adı/ Course Title/ Name der Vorlesung S T U ECTS
SOZ102 Sosyolojiye Giriş II
Introduction to Sociology II
Einführung in die Soziologie II
T 3   6
SOZ132 Sosyal Bilimlerde Mantık ve Argümantasyon
Logic and Argumentation in Social Sciences
Logik und Argumentation in den Sozialwissenschaften
D  3   6
SOZ142 Sosyal ve Kültürel Antropoloji
Social and Cultural Anthropology
Sozial- und Kulturanthropologie
T 3   4
SOZ152 Türkiye’nin Toplumsal Yapısı
Social Structure of Turkey
Sozialstruktur der türkischen Gesellschaft
T  3   6
SOZ162 Mesleki Almanca II
Professional German II
Berufsdeutsch II
D  3   2
AIT002 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Atatürk’s Principles and History of Revolution II
Atatürks Grundsätze und Revolutionsgeschichte II
T  2   2
TUR002
 
Türkçe II
Turkish II
Türkisch II
T  2   2
ENG102 İngilizce II
English II
Englisch II
E 3   2
TOPLAM   22   30


2. YIL/ SECOND YEAR/ ZWEITES JAHR
  3. Yarıyıl/ 3. Semester/ 3. Semester
Dersin Kodu
Code/ Code
Dersin Adı/ Course Title/ Name der Vorlesung S T U ECTS
SOZ201 Sosyoloji Kuramları I
Sociological Theories I
Soziologische Theorien I
T 3   6
SOZ211 Toplum Bilimlerinde Nicel Araştırma Yöntemleri
Quantitative Research Methods in Social Sciences
Quantitative Methoden der Sozialforschung
D  2  1 6
SOZ221 Toplumsal Yapılar ve Değişim
Social Structures and Change
Soziale Strukturen und Wandel
T 3   6
SOZ231 Göç Sosyolojisi
Sociology of Migration
Migrationssoziologie
T  3   4
SOZ241 Kent Sosyolojisi
Urban Sociology
Stadtsoziologie
T  3   4
SOZ261 Mesleki Almanca III
Professional German III
Berufsdeutsch III
D  3   2
ENG201 İngilizce III
English III
Englisch III
E 3   2
TOTAL   20  1 30  4. Yarıyıl/ 4. Semester/ 4. Semester
Dersin Kodu
Code/ Code
Dersin Adı/ Course Title/ Name der Vorlesung S T U ECTS
SOZ202 T 3   6
SOZ212 Toplum Bilimlerinde Nitel Araştırma Yöntemleri
Qualitative Research Methods in Social Sciences
Qualitative Methoden der Sozialforschung
D 2  1 6
SOZ214 İstatistik
Statistics
Statistik
D 1 1 4
SOZ222 Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi
Sociology of Gender
Geschlechtersoziologie
T 2   4
SOZ262 Mesleki Almanca IV
Professional German IV
Berufsdeutsch IV
D  3   2
ENG202 İngilizce IV
English IV
Englisch IV
E 3   2
SOZSDI Seçmeli Ders
Elective 
Wahlfach
  3   6
TOPLAM   17  2 30
 
3. YIL/ THIRD YEAR/ DRITTES JAHR
  5. Yarıyıl/ 5. Semester/ 5. Semester
Dersin Kodu
Code/ Code
Dersin Adı/ Course Title/ Name der Vorlesung S T U ECTS
SOZ311 İleri Araştırma Yöntemleri I
Advanced Research Methods I
Fortgeschrittene Forschungsmethoden I
D 1  2 6
SOZ321 Ekonomi Sosyolojisi
Economic Sociology
Wirtschaftssoziologie
T  3   6
SOZ361 Mesleki Almanca V
Professional German V
Berufsdeutsch V
D 3   2
ENG301 İleri İngilizce I
Advanced English I
Fortgeschrittenes Englisch I
E  3   2
ÜSD001 Üniversite Seçmeli Ders Havuzu I
University Elective Pool I
Wahlbereich Studium Generale I
   2   2
SOZSDII Seçmeli Ders
Elective Courses 
Wahlbereich
   3   6
SOZSDII Seçmeli Ders
Elective
Wahlfach
  3   6
TOPLAM   18  2 30
  6. Yarıyıl/ 6. Semester/ 6. Semester
Dersin Kodu
Code/ Code
Dersin Adı/ Course Title/ Name der Vorlesung S T U ECTS
SOZ312 İleri Araştırma Yöntemleri II
Advanced Research Methods II
Fortgeschrittene Forschungsmethoden II
D 1 2 6
SOZ322 Organizasyon Sosyolojisi
Sociology of Organizations
Organisationssoziologie
T 3   6
SOZ362 Mesleki Almanca VI
Professional German VI
Berufsdeutsch VI
D  3   2
ENG302 İleri İngilizce II
Advanced English II
Fortgeschrittenes Englisch II
E 3   2
ÜSD002 Üniversite Seçmeli Ders Havuzu II
University Elective Pool II
Wahlbereich Studium Generale II
   2   2
SOZSDIII Seçmeli Ders
Elective Courses 
Wahlbereich
   3   6
SOZSDIII Seçmeli Ders
Elective 
Wahlfach
   3   6
TOPLAM   20   30
  4. YIL/ FOURTH YEAR/VIERTES JAHR
  7. Yarıyıl/ 7. Semester/ 7. Semester
Dersin Kodu
Code/ Code
Dersin Adı/ Course Title/ Name der Vorlesung S T U ECTS
SOZ419 Staj
Internship
Praktikum
D     6
SOZ421 Türk-Alman İlişkileri
Turkish- German Relations
Türkisch-Deutsche Beziehungen
D 3   6
SOZ431 Türkiye Sosyoloji Tarihi
History of Turkish Sociology
Geschichte der türkischen Soziologie
T  3   6
SOZ437 Araştırma Semineri
Research Seminar
Forschungsseminar
D 2   6
SOZSDIV Seçmeli Ders
Elective 
Wahlfach
   3   6
TOPLAM   11   30
   8. Yarıyıl/ 8. Semester/ 8. Semester
Dersin Kodu
Code/ Code
Dersin Adı/ Course Title/ Name der Vorlesung S T U ECTS
SOZ422 Ulusaşırı Türk-Alman Alanları
Transnational Turkish-German Spaces
Transnationale Türkisch-Deutsche Räume
T/D 3   6
SOZ426 Bitirme Projesi
Bachelor Thesis
Bachelorarbeit
D     12
SOZSDV
Seçmeli Ders
Elective
Wahlfach
  3   6
SOZSDV Seçmeli Ders
Elective 
Wahlfach
   3   6
TOPLAM   9   30

  Seçmeli Dersler/Elective Courses/die Wahlfächer: SOZSDII/SOZSDIV
Dersin Kodu
Code/ Code
Dersin Adı/ Course Title/ Name der Vorlesung S T U ECTS
SOZ021 Görsel Sosyoloji
Visual Sociology
Visuelle Soziologie
T 3   6
SOZ023 Gençlik Sosyolojisi
Sociology of Youth
Jugendsoziologie
T 3   6
SOZ033 Türkiye'de Kapitalizmin Gelişimi
The Development of Capitalism in Turkey
Die Entwicklung des Kapitalismus in der Türkei
T 3   6
SOZ035 Türkiye’de Göç Çalışmaları
Migration Studies in Turkey
Migrationsforschung in der Türkei
T 3   4
SOZ037 Türkiye’de Toplumsal Dönüşümler
Social Transformations in Turkey
Soziale Transformationen in der Türkei
T 3   6
SOZ039 Bir Metropolün Sosyolojisi: İstanbul
Sociology of a Metropolis İstanbul
Soziologie einer Metropole: İstanbul
T 3   6
SOZ051 Duygular Sosyolojisi
Sociology of Emotions
Soziologie der Emotionen
T 3   6
SOZ053 Din Sosyolojisi
Sociology of Religion
Religionssoziologie
T 3   6
SOZ055 Gündelik Hayat Sosyolojisi
Sociology of Everyday Life
Alltagssoziologie
T 3   6
SOZ057 Siyaset Sosyolojisi
Political Sociology
Politische Soziologie
T 3   6
SOZ059 Afet Sosyolojisi
Sociology of Disaster
Soziologie der Katastrophe
T 3   6
SOZ063 Eğitim Sosyolojisi
Sociology of Education
Bildungssoziologie
T 3   6
SOZ065 Hayvanlar ve Toplum
Animals and Society
Tiere und Gesellschaft
T 3   6
SOZ067 Öznellikler ve Özneleşme
Subjectivities and Subjectification
Subjektivitäten und Subjektivierung
T 3   6
SOZ069 Kolektif Hafıza
Collective Memory
Kollektives Gedächtnis
T 3   6
SOZ071 Engellilik Sosyolojisi
Sociology of Disability
Behindertensoziologie
T 3   6
SOZ073 Proje Tasarımı
Project Design
Projektdesign
T 1 2 6
SOZ075 Güncel Etnografi Okumaları
Contemporary Readings in Ethnography
Aktuelle Lesarten der Ethnographie
E 3   6
  Seçmeli Dersler/Elective Courses /die Wahlfächer:SOZSDI/SOZSDIII/SOZSDV
Dersin Kodu
Code/ Code
Dersin Adı/ Course Title/ Name der Vorlesung S T U ECTS
SOZ022 Sanat Sosyolojisi
Sociology of Art
Kunstsoziologie
T 3   6
SOZ024 Teknoloji Bağımlılığı
Technology Addiction
Technologiesucht
T 3   6
SOZ026 Küreselleşme
Globalization
Globalisierung
T 3   6
SOZ028 Gelecek Sosyolojisi
Sociology of the Future
Soziologie der Zukunft
T 3   6
SOZ042 Almanya'da Güncel Azınlık Tartışmaları
Current Debates on Minorities in Germany
Aktuelle Debatten über die Minderheiten in Deutschland 
D 3   6
SOZ044 Avrupa’da Kapitalizmin Doğuşu
The Emergence of Capitalism in Europe
Die Entstehung des Kapitalismus in Europa
T 3   6
SOZ046 Avrupa’da Sosyal Politika
Social Policy in Europe
Sozialpolitik in Europa
T 3   6
SOZ048 Avrupa’da Toplumsal Dönüşümler
Social Transformations in Europe
Soziale Transformationen in Europa
T 3   6
SOZ052 Beden Sosyolojisi
Sociology of the Body
Körpersoziologie
T 3   6
SOZ054 Kültür Sosyolojisi
Sociology of Culture
Kultursoziologie
T 3   6
SOZ056 Kurumlar Sosyolojisi
Sociology of Institutions
Institutionssoziologie
T 3   6
SOZ058 Tarihsel Sosyoloji
Historical Sociology
Historische Soziologie
T 3   6
SOZ060 Ayrımcılık Sosyolojisi
Sociology of Discrimination
Soziologie der Diskriminierung
T 3   6
SOZ062 Çalışma Sosyolojisi
Sociology of Work
Arbeitssoziologie
T 3   6
SOZ064 Eleştirel Kuram ve Toplum
Critical Theory and Society
Kritische Theorie und Gesellschaft
T 3   6
SOZ066 Tüketim Toplumu
Consumer Society
Konsumgesellschaft
T 3   6
SOZ068 Toplumsal Hareketler
Social Movements
Soziale Bewegungen
T 3   6
SOZ070 Sağlık Sosyolojisi
Sociology of Health
Soziologie der Gesundheit
T 3  
6
SOZ072 Toplumsal Ekoloji
Social Ecology
Soziale Ökologie
T 3   6
SOZ078 Mekan Sosyolojisi
Sociology of Space
Raumsoziologie
T 3   6