İktisat

Sosyoloji Bölümü Öğrencileri için İktisat Yan Dal Programı
Sosyoloji Bölümü’nün İktisat Yandal Programı öğrencileri, aşağıda belirtilen 4 zorunlu dersi alırlar ve yandal danışmanlarının onayına tabii olarak aşağıdaki yandal programı seçmeli ders havuzundan Sosyoloji Bölümü tarafından açılması durumunda en az 15 AKTS’yi tamamlayacak şekilde en az 3 ders seçerler. Yan Dal Programıyla ilgili ayrıntılı bilgi için lütfen 
tıklayınız.

İktisat Yan Dal Programı için Zorunlu Dersler

Ders Kodu

 Ders Adı

AKTS

VWL101

 İktisada Giriş 1
Einführung in die VWL 1
Introduction to Economics 1

6

VWL102

 İktisada Giriş 2
Einführung in die VWL 2
Introduction to Economics 2

6

VWL201

 Mikro İktisat
Mikroökonomik
Microeconomics

6

VWL202

 Makro İktisat
Makroökonomie
Macroeconomics

6

 

İktisat Yan Dal Programı için Seçmeli Ders Havuzu

Ders Kodu

 Ders Adı

AKTS

VWL103

Matematik 1
Mathematik 1
Mathematics 1

5

VWL105

İstatistik 1
Statistik 1
Statistics 1

5

VWL104

Matematik 2
Mathematik 2
Mathematics 2

5

VWL106

İstatistik 2
Statistik 2
Statistics 2

5

VWL204

Oyun Teorisi
Spieltheorie
Game Theory

5

VWL205

Ekonometri I
Ökonometrie I
Econometrics I

6

VWL206

Ekonometri II
Ökonometrie II
Econometrics II

6

VWL208

Çevre ve Doğal Kaynaklar İktisadı
Umweltökonomik und Ökonomik der natürlichen Ressourcen
Environmental and Natural Resources Economics     

5

VWL210

Para, Banka ve Finans Piyasaları
Geldwesen, Banken und Finanzmarkte
Money, Banking and Financial Markets

5

VWL301

Kamu Maliyesi ve Kamu İktisadı
Öffentliche Finanzen und Ökonomik des öffentlichen Sektors
Public Finance and Public Economics

5

VWL305

Davranışsal İktisat
Verhaltensökonomie
Behavioral Economics

5

VWL302

Uluslararası İktisat 2
Internationale Wirtschaft 2
International Economics 2

6

VWL304

İktisadi Düşünceler Tarihi
Geschichte des ökonomischen Denkens
History of Economic Thoughts

5

VWL306

İktisadi Büyüme ve Kalkınma
Wirtschaftswachstum und Entwicklung
Economic Growth and Development

5

VWL308

Sanayi ve Yenilik İktisadı
Industrie- und Innovationökonomik
Industry and Innovation Economics

5

VWL322

Enerji İktisadı
Energieökonomik
Energy Economics

5

VWL324

Cinsiyet İktisadı
Geschlecht und Ökonomie
Gender Economics

5

VWL419

Türkiye Ekonomisinin Gelişimi
Die Entwicklung der türkischen Wirtshaft
Development and Analysis of Turkish Economy

6

VWL426

Demografi ve Göç İktisadı
Ökonomik der Demographie und Migration
Demography and Immigration Economics

5


İktisat Bölümü Öğrencileri için Sosyoloji Yan Dal Programı
İktisat Bölümü’nün Sosyoloji Yan Dal Programı öğrencileri, aşağıda belirtilen 4 zorunlu dersi alırlar ve yan dal danışmanlarının onayına tabii olarak aşağıdaki yan dal programı seçmeli ders havuzundan Sosyoloji Bölümü tarafından açılması durumunda en az 15 AKTS’yi tamamlayacak şekilde en az 3 ders seçerler. Yan Dal Programıyla ilgili ayrıntılı bilgi için lütfen 
tıklayınız.


Sosyoloji Yan Dal Programı için Zorunlu Dersler

Ders Kodu

 Ders Adı

AKTS

SOZ 101

 Sosyolojiye Giriş I

6

SOZ 102

 Sosyolojiye Giriş II

6

SOZ 201

 Sosyoloji Kuramları I

6

SOZ 202

 Sosyoloji Kuramları II

6


Sosyoloji Yan Dal Programı için Seçmeli Ders Havuzu

Ders Kodu

 Ders Adı

AKTS

SOZ142

Sosyal ve Kültürel Antropoloji
Social and Cultural Anthropology
Sozial- und Kulturanthropologie

4

SOZ151

 Küresel Uygarlıklar Tarihi
Global History of Civilizations
Globale Geschichte der Zivilisationen

6

SOZ152

Türkiye’nin Toplumsal Yapısı
Social Structure of Turkey
Sozialstruktur der türkischen Gesellschaft

6

SOZ211

Toplum Bilimlerinde Nicel Araştırma Yöntemleri
Quantitative Research Methods in Social Sciences
Quantitative Methoden der Sozialforschung

6

SOZ212

Toplum Bilimlerinde Nitel Araştırma Yöntemleri
Qualitative Research Methods in Social Sciences
Qualitative Methoden der Sozialforschung

6

SOZ221

Toplumsal Yapılar ve Değişim
Social Structures and Change
Soziale Strukturen und Wandel

6

SOZ222

Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi
Sociology of Gender
Geschlechtersoziologie

4

SOZ241

Kent Sosyolojisi
Urban Sociology
Stadtsoziologie

4

SOZ231

 Göç Sosyolojisi
Sociology of Migration
Migrationssoziologie

4

SOZ321

Ekonomi Sosyolojisi
Economic Sociology
Wirtschaftssoziologie

6

SOZ421

Türk-Alman İlişkileri
Turkish- German Relations
Türkisch-Deutsche Beziehungen

6

SOZ422

Ulusaşırı Türk-Alman Alanları
Transnational Turkish-German Spaces
Transnationale Türkisch-Deutsche Räume

6

SOZ431

 Türkiye Sosyoloji Tarihi
History of Turkish Sociology
Geschichte der türkischen Soziologie

6