Kültür ve İletişim Bilimleri

Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi Sosyoloji Bölümü öğrencileri için Kültür ve İletişim Bilimleri Yan Dal Programı

Sosyoloji Bölümü Kültür ve İletişim Bilimleri Yan Dal Programı öğrencileri, aşağıda belirtilen 2 zorunlu dersi alırlar ve yan dal danışmanlarının onayına tabii olarak aşağıdaki yan dal programı seçmeli ders havuzundan en az 20 AKTS’yi tamamlayacak şekilde en az 4 ders seçerler. Yan Dal Programıyla ilgili ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.


Kültür ve İletişim Bilimleri Yan Dal Programı için Zorunlu Dersler

Ders Kodu

 Ders Adı

AKTS

KKW103

Einführung in die Kommunikationswissenschaften
Introduction to Communication Sciences
İletişim Bilimlerine Giriş 

 6

KKW105

Einführung in die Kulturwissenschaften
Introduction to Culture Sciences
Kültür Bilimlerine Giriş

 6


Kültür ve İletişim Bilimleri Yan Dal Programı için Seçmeli Ders Havuzu

Ders Kodu

 Ders Adı

 AKTS

KKW150

Kommunikationstheorien I
Communication Theories I
İletişim Kuramları I

5

KKW106

Kulturtheorien
Cultural Theories
Kültür Kuramları

5

KKW209

Literatur und Kunst als Medien der Kulturproduktion
Literatur and Arts as Cultural Production Tools
​​​​​​Kültür Üretiminin Araçları Olarak Edebiyat ve Sanat

4

KKW219

Neue Medientechnologien
New Media Technologies
Yeni Medya Teknolojileri

3

KKW221

Kulturgeschichte
Cultural History
Kültür Tarihi

4

KKW223

Mediengeschichte
History of Media
Medya Tarihi

4

KKW233

Medien und Kulturwissenschaften
Media and Cultural Sciences
Medya ve Kültür Bilimleri

6

KKW251

Kommunikationstheorien II
Communication Theories II
İletişim Kuramları II

5

KKW212

Literatur und Kunst als Träger der Erinnerung
Literature and Art as Carrier of Cultural Memory
Kültürel Hafızanın Taşıyıcısı olarak Edebiyat ve Sanat

4

KKW216

Journalismus in Kultur und Gesellschaft
Journalism in Culture Society
Kültür, Toplum ve Gazetecilik

4

KKW218

Migration und Kultur
Migration and Culture
Göç ve Kültür

4

KKW220

Visuelle Kultur- und Kommunikationsforschung (visual science)
Visual Culture and Communication Research (Visual Sciences)
Görsel Kültür ve İletişim Araştırmaları
(Görsel Bilim)

6

KKW226

Kultur und Globalisierung
Culture and Globalization
Kültür ve Küreselleşme

4

KKW228

Interkulturelle Kommunikation
Intercultural Communication
Kültürlerarası İletişim

4

KKW415

Kultur und Raum
Culture and Space
Kültür ve Mekân

6

KKW422

Kommunikation im Unternehmen
Corporate Communication
Kurumsal İletişim

4

KKW424

Kulturelle und kreative Industrien/Institutionen
Cultural and Creative Industries/Institutions
Kültürel ve Yaratıcı Endüstriler/Kurumlar

4

KKW428

Kultur- und Medienökonomie
Culture and Media Economy
Kültür ve Medya Ekonomisi

4


Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi Kültür ve İletişim Bilimleri Bölümü öğrencileri için Sosyoloji Yan Dal Programı

Kültür ve İletişim Bilimleri Bölümü’nün Sosyoloji  Yan Dal Programı öğrencileri, aşağıda belirtilen 2 zorunlu dersi alırlar ve yan dal danışmanlarının onayına tabii olarak aşağıdaki yan dal programı seçmeli ders havuzundan en az 20 AKTS’yi tamamlayacak şekilde en az 4 ders seçerler.

Sosyoloji Yan Dal Programı için Zorunlu Dersler

Ders Kodu

 Ders Adı

AKTS

SOZ101

Sosyolojiye Giriş I
Introduction to Sociology I
Einführung in die Soziologie I

 6

SOZ102

Sosyolojiye Giriş II
Introduction to Sociology II
Einführung in die Soziologie II

 6

Sosyoloji Yan Dal Programı için Seçmeli Ders Havuzu

Ders Kodu

 Ders Adı

 AKTS

SOZ103

Sosyolojinin Felsefi Temelleri
Philosophical Foundations of Sociology
Philosophische Grundlagen der Soziologie

 6

SOZ151

 Küresel Uygarlıklar Tarihi
Global History of Civilizations
Globale Geschichte der Zivilisationen

 6

SOZ142

 Sosyal ve Kültürel Antropoloji
Social and Cultural Anthropology
Sozial- und Kulturanthropologie

 4

SOZ152

Türkiye’nin Toplumsal Yapısı
Social Structure of Turkey
Sozialstruktur der türkischen Gesellschaft

 6

SOZ201

Sosyoloji Kuramları I
Sociological Theories I
Soziologische Theorien I

 6

SOZ211

 Toplum Bilimlerinde Nicel Araştırma Yöntemleri
Quantitative Research Methods in Social Sciences
Quantitative Methoden der Sozialforschung

 6

SOZ221

 Toplumsal Yapılar ve Değişim
Social Structures and Change
Soziale Strukturen und Wandel

 6

SOZ231

 Göç Sosyolojisi
Sociology of Migration
Migrationssoziologie

 4

SOZ241

 Kent Sosyolojisi
Urban Sociology
Stadtsoziologie

 4

SOZ202

 Sosyoloji Kuramları II
Sociological Theories II
Soziologische Theorien II

 6

SOZ212

 Toplum Bilimlerinde Nitel Araştırma Yöntemleri
Qualitative Research Methods in Social Sciences
Qualitative Methoden der Sozialforschung

 6

SOZ222

 Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi
Sociology of Gender
Geschlechtersoziologie

 4

SOZ421

 Türk-Alman İlişkileri
Turkish- German Relations
Türkisch-Deutsche Beziehungen

 6

SOZ431

 Türkiye Sosyoloji Tarihi
History of Turkish Sociology
Geschichte der türkischen Soziologie

 6

SOZ422

Ulusaşırı Türk-Alman Alanları
Transnational Turkish-German Spaces
Transnationale Türkisch-Deutsche Räume

 6